More Info - Afrikaans TAAL

Die LEERSTOF bestaan uit die volgende:

 • Hierdie leermateriaal kan ook UITGEDRUK word.

   

Spelling

1. Grondbeginsels van spelling

 • Die drie grondbeginsels

  2. Alfabet

  3. Klankgrepe en lettergrepe

 • Klankgrepe

 • Lettergrepe

  4. Verdubbeling van vokale

  5. Verdubbeling van konsonante

  6. Skryftekens

 • Deelteken

 • Koppelteken

 • Kappie

 • Afkappingsteken

 • Aksentstrepies

  7. Los en vas skryf van woorde

  8. Wisselvorme

  9. Die “i”-klank word soms as “i” en soms as “ie” geskryf

  10. Die aan en afwesigheid van “–d” aan die einde van verlede          deelwoorde

  11. Die gebruik van “–de” en “–te” aan die einde van verlede deelwoorde

  12. Die spelling van woorde van vreemde herkoms

  13. Leestekens

 • Punt

 • Kommapunt

 • Vraagteken

 • Uitroepteken

 • Dubbelpunt

 • Aandagstreep

 • Hakies

 • Komma

 • Asteriks

 • Leestekens by indirekte rede

  14. Hoofletters

  Klankleer

  1. Klank en skrif

  2. Indeling van spraakklanke

 • Vokale

 • Konsonante

 • Diftonge

  3. Stemhebbende en stemlose klanke

  4. Transkripsie

  5. Uitspraak en klankverskynsels

 • Ronding, ontronding en oorronding

 • Nasalering en vokalisering

 • Assimilasie

 • Vokaalreduksie

 • Palatalisasie

 • Klanktoevoeging

 • Klankweglating

 • Klankverspringing

  6. Uitspraak en aksent

  7. Intonasie

   

  Woordvorming

  1. Stam of basis

  2. Morfeme

  3. Verbindingsklanke

  4. Simpleks

  5. Kompleks

  6. Afleiding

  7. Samestelling

  8. Samestellende afleiding

  9. Kern en bepaler

   

  Woordsoorte

  1. Selfstandige naamwoorde

  2. Byvoeglike naamwoorde

  3. Voornaamwoorde

  4. Lidwoorde

  5. Werkwoorde

  6. Deelwoorde

  7. Bywoorde

  8. Telwoorde

  9. Voorsetsels

  10. Voegwoorde

  11. Tussenwerpsels

   

  Selfstandige naamwoorde

  1. Soorte selfstandige naamwoorde:

 • eiename

 • soortname

 • abstrakte selfstandige naamwoorde

 • stofname

 • maatname

 • versamelname

  2. Hoe word die selfstandige naamwoord uitgeken?

  3. Verbuiging van die selfstandige naamwoord

 • getal

 • geslag

 • verkleining

  4. Geërfde Nederlandse vorme van die selfstandige naamwoord

   

  Byvoeglike naamwoorde

  1. Attributiewe byvoeglike naamwoord

  2. Predikatiewe byvoeglike naamwoord

  3. Hoe word ‘n byvoeglike naamwoord uitgeken?

  4. Trappe van vergelyking

  5. Byvoeglike naamwoorde met geen trappe van vergelyking nie

  6. Intensiewe vorme

   

  Voornaamwoorde

  1. Persoonlike voornaamwoord

  2. Besitlike voornaamwoord

  3. Vraende voornaamwoord

  4. Aanwysende voornaamwoord

  5. Betreklike voornaamwoord

  6. Onbepaalde voornaamwoord

  7. Wederkerende voornaamwoord

  8. Wederkerige voornaamwoord

  9. Onpersoonlike voornaamwoord

  Lidwoord

  1. Bepaalde lidwoord

  2. Onbepaalde lidwoord

  3. Ou Nederlandse vorme van die lidwoord

   

  Werkwoorde

  1. Selfstandige werkwoord

  2. Hulpwerkwoorde

  3. Koppelwerkwoorde

  4. Infinitief

   

  Deelwoorde

  1. Teenwoordige (onvoltooide) deelwoorde

  2. Verlede (voltooide) deelwoorde

 • sterk verlede deelwoorde

 • swak verlede deelwoorde

  3. Sterk verlede deelwoorde in vaste verbindinge

  4. Teenwoordige deelwoorde in vaste verbindinge

   

  Bywoorde

  1. Bywoorde word gebruik saam met:

 • werkwoorde

 • ander bywoorde

 • byvoeglike naamwoorde

 • telwoorde

 • voorsetsels

 • voegwoorde

 • ‘n hele sin

  2. Soorte bywoorde:

 • bywoord van plek

 • bywoord van tyd

 • bywoord van wyse

 • bywoord van graad

 • bywoord van modaliteit

  3. Bywoorde in trappe van vergelyking

   

  Telwoorde

  1. Hooftelwoorde

 • bepaalde hooftelwoorde

 • onbepaalde hooftelwoorde

  2. Rangtelwoorde

 • bepaalde rangtelwoorde

 • onbepaalde rangtelwoorde

   

  Voorsetsels

   

  Voegwoorde

  1. Neweskikkende voegwoorde

  2. Onderskikkende voegwoorde

  3. Voegwoordelike bywoorde

  4. Dubbele voegwoorde

   

  Tussenwerpsels

   

  Sinsleer

  1. Die sin

  2. Sinstipes

 • stelsin

 • vraagsin

 • bevelsin

 • uitroepsin

 • seënwense

 • begroetinge en aanspreekvorme

  3. Sinsbetekenis

 • onbepaalde wyse

 • aanwysende wyse

 • toevoegende wyse

 • vraende wyse

 • gebiedende wyse

  4. Soorte sinne

 • enkelvoudige sin

 • saamgestelde sinne

               a. neweskikkende sinne

               b. onderskikkende sinne

  5. Sinsuitbreiding

  6. Sinsreduksie

  7. Direkte en indirekte rede

  8. Lydende en bedrywende vorme

  9. Ontkenning

  Betekenisleer

 1. Sinonieme

 2. Antonieme

 3. Homonieme

 4. Homofone

 5. Polisemie

 6. Doeblette

 7. Paronieme

 8. Letterlike en figuurlike taalgebruik

 9. Gevoelswaarde

     10. Dubbelsinnigheid

   

  Idiomatiese taalgebruik

 1. Idiome

 2. Spreuke

 3. Spreekwoorde

 4. Segswyses

 5. Vaste uitdrukkings

 6. Idiome wat rym

 7. Idiome van algemene aard

 8. Idiomatiese benaminge vir persone

 9. Idiomatiese vergelykings

   

  Vaktaal

  1. Tye van die dag

  2. Kleure

  3. Familielede

  4. Kamers

  5. Meubels, toestelle en huishoudelike items

  6. Klere en juwele

  7. Kos

  8. Elektrisiteit

  9. Motors

  10. Beroepe

  11. Liggaamsdele

  12. Skool

  13. Sport

  14. Stokperdjies

  15. Kultuur & Norme

  16. Reis

  17. Suid-Afrika

  18. Geografie

  19. Geskiedenis

  20. Gesondheidsleer en mediese sake

  21. Lewenswetenskap

  22. Fisiese wetenskap en wiskunde

  23. Woorde vir die nuwe millennium

  24. Die regte

  25. Musiek

  26. Landbou en veeteelt

   

  Woordeskat

  1. Erfgoed

  2. Leengoed

  3. Eiegoed

  4. Taalverskynsels

 • klanknabootsing (onomatopee)

 • nuutskeppings (neologismes)

 • analogie

 • versmelting (kontaminasie)

 • volksetimologie

 • stapelvorm (toutologie)

 • woordoortolligheid (pleonasme)

 • taalfossiele

 • argaïsmes

   

  Afkortings

 • Riglyne by die gebruik van afkortings

 • Akronieme

   

  Anglisismes

  1. Wat is ‘n anglisisme?

  2. Anglisismes in Afrikaans

 • uitspraak

 • woordorde

 • woorde

 • uitdrukkings

 • idiome

 • sinne

   

  Een woord i.p.v. ‘n omskrywing

  1. Een woord

  2. Een woord vir ‘n byvoeglike naamwoord

  3. Benaminge vir persone

  4. Afgeleide persoonsname

  5. Name van plekke

  6. Buitelandse geografiese name en afleidings


Product Images:

Back to Shop