More Info - Academix Ontwikkelingslees (Gr.1-7)

Die volgende leerareas word deur die program aangespreek:

  • Visuele diskriminasie

  • Opeenvolging

  • Analise en Sintese

  • Konsentrasie

  • Leesvaardighede

  • Geheue

  • Begrip

  • Letterherkenning (Grondslagfase)

  • Spelling

  • Sekere grammatikale beginsels soos bv. meervoude, verkleinwoorde, sinonieme en antonieme.

  • Woordbou

  • Sinsbou

   

  Academix is nie in die eerste plek bedoel om 'n aanvangsleesprogram te wees nie (daar is ander programme in Zentium se reeks wat hiermee sal help), of selfs net om 'n leesontwikkellingsprogram te wees nie. Dit is eerder bedoel om 'n tweetalige opvoedkundige program te wees, wat akademiese vordering in al hulle vakke by leerders kan bewerkstellig, waarvan leesvaardighede natuurlik 'n essensiële onderdeel vorm.  Daar word van die standpunt uitgegaan dat leerlinge op elke vlak van die skoolprogram met nuwe en uitdagende metodiek gehelp moet word om hierdie vaardighede meer doeltreffend te ontwikkel.  Terselfdertyd is die leesstukke so gegradeer dat dit die belangstellings- en ouderdomsvlak van elke leerling sal bevredig.  Daarom kan die program as 'n korrektiewe leesprogram en/of as 'n ontwikkelingsleesprogram toegepas word. 

   

  Daar kan bv. vir die swak leser in Graad 5, goedskiks van die graad 4 materiaal gebruik gemaak word.  Aan die ander kant kan die goeie leser in graad 4 van die graad 5 materiaal gebruik om sy leesvaardigheid te ontwikkel.Lees en skryf hou direk met mekaar verband en die een kan nie sonder ander een suksesvol onderrig word nie.  Om lees te onderrig, of te verbeter, of selfs verkeerde leestegnieke reg te stel, sal nie suksesvol wees indien daar nie vir die leeshandeling en die skryfhandeling voorsiening gemaak word nie.

   

  Leestegnieke sluit o.a in:

   

  • Bepaal leesspoed

  • Vensterlees

  • Lyn-vir-lynlees

  • Volbladlees

  • Spel-en woordbou oefeninge

  • Konsentrasie-en geheue oefeninge

  • Fasiliteit om lesse self te wysig of om eie nuwe lesse self by te voeg.

  • Agt verskillende leestegnieke

  • Oogspanwydte- en Oogbewegingsoefeninge

   

  Na elke leessessie roep die program outomaties 'n skerm op om die begrip van die leerling te toets. Begripstoetsvrae word op 3 kognitiewe vlakke geformuleer. Beide die leesspoed en begrip word in die databasis gestoor vir latere verwysing.

   

  Die gebruikersvriendelike hoofskerm lyk soos volg: (In die Engelse deel van die program word die byskrifte in Engels vertoon.)

  Elke prentjie verteenwoordig 'n subskerm met verskillende keuses. Die keuses is:

   

  • Pret met Kleure

  • Pret met Vorms

  • Pret met Prente     

  • Pret met Letters

  • Pret met Syfers

  • Pret met Woorde

  • Pret met Sinne

  • Pret met Stories.

  Die moeilikheidsvlakke en inhoud van die lesse wissel na gelang van die graad wat gekies word. Speletjies sluit o.a. ou bekendes soos Hangman in beide Afrikaans en Engels in.

   

  'n Waardevolle kenmerk van Academix:

  Leeslesse bygevoeg of gewysig word.  Byvoorbeeld: As daar onlangs iets nuuswaardigs gebeur het wat die leerder interesessant vind of wat inskakel by die week se tema wat deur die skool behandel word, kan 'n ouer/onderwyser 'n artikel insleutel, self noodsaaklike spelwoorde identifiseer en 'n begripstoets opstel. Die program kan dus uitgebrei word na gelang van u unieke behoeftes. Die leerder hoef dus nooit verveeld te raak nie!

   

  Die bevordering van hierdie twee kardinale vaardighede is baie belangrik.  Om die een sonder die ander een te doen is om op 'n meganistiese grondslag te werk te gaan.  Leesspoed sonder begrip is niks werd nie, en maksimum begrip sonder effektiewe leesspoed werk inhiberend in op maksimum skolastiese prestasie.  Dit is verder baie belangrik om nie net te kyk hoeveel vrae korrek beantwoord is nie, maar wel watter vrae korrek beantwoord is. Ten einde insigtelike lees te bevorder word aanbeveel dat die leerling die vrae wat foutief beantwoord is, se korrekte antwoorde weer in die leesstuk oplees.  Hierdie oefening sal kritiese lees en soeklees bevorder.

   

  Spelling

  Academix maak daarvoor voorsiening dat die leerling voldoende geleentheid kry om die spelling van die belangrike of moeilike nuwe woorde in te oefen. Dit word eerstens met die flitswoorde gedoen (Pret met woorde). By hierdie afdeling is daar ook nog die blokkiesraaisels, soek die woorde, hangman speletjie, ontsyfer die woorde speletjie asook die skommel die woorde speletjie. Verder is daar ook addisionele oefening vir spelling by die Pret met Sinne afdeling.

   

  Woordsomme

  Die program verskaf ook oefening in grammatikale aspekte soos Teenoorgesteldes, Sinonieme, Verkleinwoorde en Meervoude. Uniek tot Academix is die feit dat Woordsomme ook aangespreek word!  'n Onvermoë om woordsomme te kan doen, is tog dikwels die resultaat van die leerling se onvermoë om die essensie van dit wat hy lees, te identifiseer!

   

 • Terugvoer vanaf kliënte

   

  "Ons geniet die program vreeslik (dink partykeer ek meer as die kinders!). Ek laai hulle speltoets vir hulle as 'n nuwe les, dan leer hulle dit solank in die middag terwyl ek nog by die werk is - en dit werk goed. Groete Anneke"  (Februarie 2009)

   

  Stelselvereistes:

   

  Windows 98/2000/XP Pentium III, 128mB RAM, CD Aandrywer, Windowsaanpasbare muis- en klankkaart, 800x600 skermresolusie, 200mB hardeskyfspasie.

    

  Ontsluiting van die program:

   

  Ontsluiting van program geskied telefonies gedurende kantoorure (9h00 - 13h00). Skakel (012)664-3465

   


Product Images:

Back to Shop